Tel. 972 610 720  -  629 804 643

caenfrderues

Via Verda tècnics ofereix serveis d'enginyeria en els sector de l'agroindustria i la indústria en general, medi ambient, paisatgisme, urbanisme i activitats.

Mès de 24 anys d'experiència

Assessorem en les diferents fases d'un projecte o posada en marxa d'una activitat, reforma o ampliació.

Gestió i direcció d'obres i assistència en l'obtenció de les llicències d'obres o activitats i altres permisos.

Obtenció de subvencions, elaboració de certificacions tècniques, informes ambientals, etc.

 

 

INDÚSTRIES I ACTIVITATS

 • Avantprojectes, projectes d’obra nova, naus industrials, reformes i ampliacions.
 • Llicències d’activitat ambiental, obertura de locals, activitats innòcues.
 • Sectors indústria surera, alimentària, agrari, hosteleria, restauració, ...
 • Tramitació i gestió de subvencions, llicències d’obres i urbanístiques, autoritzacions
 • Registres i autoritzacions sanitàries
 • Legalització de calderes, magatzems de productes químics, aparells a pressió, emissions
 • Refrigeració i climatització
 • Certificat energètic d’edificis existents
 • Projectes de prevenció i protecció contra incendis

Veure els últims projectes

 

MEDI AMBIENT

Enginyeria Ambiental

 • Projectes de restauració i integració paisatgística.
 • Projectes de mesures correctores d’impacte ambiental.
 • Plans de prevenció d’incendis forestals i plans d’autoprotecció.
 • Restauració d’activitats extractives i abocadors.
 • Plans de gestió d’espais naturals.

Veure els últims projectes

 

MEDI AMBIENT

Impacte Ambiental

 • Informes i avaluacions ambientals
 • Estudis d’impacte ambiental en infraestructures, complexes turístics, parcs temàtics,...
 • Informes ambientals per a la legalització d’activitats.
 • Seguiment ambiental d’obres
 • Informes de sostenibilitat ambiental preliminar

Veure els últims projectes

 

ACTIVITATS TURÍSTIQUES I RECREATIVES

 • Llicències d’activitats
 • Cases rurals, càmpings, restauració, hípica.
 • Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure o espai rural.

 Veure els últims projectes

 

OBRES PÚBLIQUES I URBANISME

 • Projecte d’urbanització.
 • Espais verds, parcs, places.
 • Carrils bici, camins rurals, accessos, murs de contenció, passeres, pistes forestals.
 • Plans especials urbanístics, projectes d’actuació específica.
 • Obres hidràuliques, pous, sistemes de reg agrícola, reg per urbanitzacions, polígons i particulars.

 Veure els últims projectes

 

.

PAISATGISME

 • Disseny de jardineria per a comunitats, urbanitzacions, centres comercials, polígons industrials, particulars.
 • Espais públics, places, parcs, cementiris, espais verds.
 • Parcs temàtics, Parcs aquàtics.
 • Sistemes de reg automàtic.
 • Estudis d’impacte i integració paisatgística.
 • Aplicacions SIG.

 Veure els últims projectes

 

AGRICULTURA I RAMADERIA

 • Projectes de magatzems, granges, coberts, instal·lacions ramaderes.
 • Valoracions.
 • Plans de prevenció d’incendis forestals i plans d’autoprotecció.
 • Assessorament a Comunitats de Regants, projectes de reg, drenatges.

 Veure els últims projectes